معرفی

مشخصات فردی

احمدرضا بریموندی

نام - نام خانوادگی : احمدرضا   بریموندی

پست الکترونیکی : a_r_berimavandi@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زراعت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد رشت

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زراعت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد دزفول

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 18

سمت اجرایی در دانشگاه : هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/02/01

احمدرضا بریموندی
احمدرضا بریموندی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    مربی
^